Kao i ranijih godina, radovi za VI Kongresa biće recenzirani. Rad se prosleđuje recenzentu iz oblasti u koju je rad svrstan, bez imena i afilijacije autora i koautora.

Period od 31.01. 2019. do 01.03. 2019. godine je predviđen za recenziranje rezimea i ponovno prijavljivanje radova usaglašenih sa sugestijama recenzenata.

Da bismo mogli da vam na vrijeme dostavimo recenzije i ostavimo dovoljno vremena za rad na tekstu, molimo vas da poštujete predviđene rokove.

Rezimei prihvaćenih radova će se objavitii u elektronskoj knjizi rezimea prije početka održavanja VI Kongresa, te biti dostupni na stranici www.savezdpbih.ba